نریشن

نریشن بازسازی واقعه غدیر برای اجرای نمایش در ذیل قرار گرفته است. خواهشمند است برای اجرای نمایش از نریشن دیگری استفاده نشود.