متن نمایشنامه

اجرای بازسازی غدیر خم بایستی طبق متن نمایشنامه ای که در ذیل آمده است، باشد.

در ضمن نمونه ای از فیلم نمایش غدیر خم برای اجرای هر چه بهتر در سایت بارگذاری شده است. این فیلم بصورت فشرده (rar) بعد از متن نمایشنامه قابل برداشت می باشد