طرح یکپارچه

طرح یکپارچه بازسازی واقعه غدیر خم ۱۳۹۷. حتما برای تبلیغات در سطح شهرها از طرح ذیل استفاده نمایید.